Impresszum

A weboldal üzemeltetője és tartalmi szerkesztője
Elegancia Szépségszalon
6724 Szeged, Teréz u. 12.
Tel.: (+36-30) 548-11-51
E-mail: info@eleganciaszepsegszalon.hu
Copyright © Elegancia Szépségszalon. Minden jog fenntartva.
A weboldalon szereplő logókat, védjegyeket, cég-, márka- és termékneveket azok jogtulajdonosai birtokolják.

       Jogi nyilatkozat

Az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalt az Elegancia Szépségszalon (6724 Szeged, Teréz u. 12.) (a továbbiakban üzemeltető) működteti. Az eleganciaszepsegszalon.hu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalának használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

      1. Az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal felhasználásának feltételei 

1.1 Az eleganciaszepsegszalon.hu oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalán feltüntetett, felhasznált és az eleganciaszepsegszalon.hu weboldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az üzemeltetőt illeti.
1.2 Az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
1.3 Az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi az eleganciaszepsegszalon.hu nyitóoldalára (http://www.eleganciaszepsegszalon.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a "forrás: eleganciaszepsegszalon.hu" megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

      2. Felelősség a szolgáltatásért

2.1 Az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az üzemeltető nem garantálja, hogy az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. Az üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.
2.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
2.3 Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett az üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. Az üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az adott szolgáltatásra az üzemeltető által meghatározott szabályok szerint. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. Az üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve az eleganciaszepsegszalon.hu weboldalon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak az üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

      3. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei        

3.1 Az eleganciaszepsegszalon.hu weboldal felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.